โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
122074   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 


ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ

2. พัฒนาผู้เรียนโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิธีประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสำนึก รักประชาธิปไตย ยึดมั่นสันติวิธี เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

3.    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
พัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเพียงพอ

4.    พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

5.   พัฒนาการบริหารการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.   พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

7.   จัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา
จัดระบบสวัสดิการให้เพียงพอ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
จัดให้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ

8.  พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียน
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

9.  ส่งเสริมและสร้างทักษะวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน โดยใช้วิทยากรท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login