โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสศิยา จำปาทอง
นางสาวสศิยา จำปาทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
87456   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  

 

วิสัยทัศน์  (Vision)
“โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา จัดการศึกษามีคุณภาพ บริหารแบบมีส่วนร่วม สืบสานวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาผู้เรียนจตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5. จัดหาปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษา
  6. ปลูกฝังวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login