โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายประสาน  กองทอง
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
36428   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  


วิสัยทัศน์  (Vision)
“มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2554”พันธกิจ (Mission)
  1. สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำและรักษ์วัฒนธรรมไทย
  4. มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดระบบสารสนเทศ


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login