โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
นายเรวัตร  สุดโต
นายเรวัตร สุดโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
41337   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างจากอำเภอชนบทไปทางทิศใต้  15.5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  52  ไร่  แต่เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชนบทศึกษา  ซึ่งเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2534  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านแท่น สปอ.ชนบท  เป็นที่ดำเนินการชั่วคราว
จากนั้น ปี พ.ศ. 2535  สภาตำบลบ้านแท่น  ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าเก่า และที่ดินวัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ รวมจำนวน 52  ไร่   เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน  1  หลัง
 
               ต่อมา  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2536  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งสาขาโรงเรียนชนบทศึกษาที่บ้านแท่น  ตำบลบ้านแท่น  เป็นโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  โดยมีนายอุดม  หินเธาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา และต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้นายมงคล  อติอนุวรรตน์  ตำแหน่งอาจารย์ 2  ระดับ 5  โรงเรียนชนบทศึกษา มารักษาการครูใหญ่ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตั้งแต่ ปี  พ.ศ.  2536  และดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาในเวลาต่อมา
 
               ปัจจุบันมีนายประสาน  กองทอง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  9 ห้องเรียน นักเรียน 216  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครู  12   คน  ผู้ช่วยครู 1  คน  ครูช่วยสอน 6 คน  นายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  คน  นักการภารโรง  2 คน  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  1  คน  มีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ก. 1 หลัง อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ข. 1 หลัง อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ค. 1 หลัง บ้านพักครูแบบ 205/26  จำนวน  2 หลัง    อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  2  หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ33  2  ชุด  หอถังประปาสูงแบบ  9/9  1  ชุด


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login