โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายประสาน  กองทอง
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
36441   คน
เริ่มนับ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน(ค่าวัสดุอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว) ของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ (ซื้อผ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน (ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน (ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ ตามโครงการพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (สัปดาห์วิทยศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและเครื่องเสียงตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(ซ่อมแอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ (ซื้อวัสดุซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมไหว้ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ( 8 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมไหว้ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ธ.ค. 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. 043-415809 แฟกซ์ 043-415809
Admin Login